Fiziki-kimyəvi və optiki-fizika ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi

Bu laboratoriyada areometrlərin, pH metrlərin, ionomerlərin, fotoelektrokolorimetrin, spektrofotometrin, lüksmetrin, refraktometrlərin, şəkərlilik ölçənlərin, polyarimetrlərin, spektrometr, nitrat ölçən, laborator titratorlar, turbidimetr, konduktometr, tüstü ölçən, qaz və maye xromatoqrafı, avtomatik stasionar qazanalizedicilər, dəm qazıanalizedicisi, əl qazanalizatorları, alkotesterlər, ultrasəsli defektoskoplar, ultrasəsli qalınlıqölçənlərin yoxlanılması (kalibrlənməsi) həyata keçirilir.

Laboratoriyada yoxlama və kalibrləmə işlərinin aparılmasında I və II dərəcəli işçi etalon areometrlər, laboratoriya tərəziləri, termometr, lupa, konduktometrlər (Seven Easy), pH-metr (Seven Easy), standart məhlul, İşıq buraxma əmsalını ölçmə dəsti, КНФ-1,117, saniyə ölçən, etalon polyarimetrik kvarts lövhələri dəsti  ОКП 80, tüstü ölçənlərin yoxlanılması üçün işıq buraxma əmsalın ölçmə dəsti ИНА-109, 103 Мета, 1918, 1928, standart qaz qarışıqları, termohiqrometrlər və laboratoriyanın akkreditasiya shahəsinə daxil olan digər ölçmə vasitələrindən istifadə olunur.

Kalibrləmə və yoxlama metodları kimi beynəlxalq standartlara, İSO, QOST-lara və metodiki göstəricilərə istinad olunmuşdur. Bütün bu metodlar referans standart metod olmaqla Milli akkreditasiyadan keçmişdir.

Laboratoriyada olan bütün ölçmə vasitələri izlənməni nəzarət altında saxlamaq məqsədilə dövrü olaraq birincili etalonlarla daim yoxlanılır.

Laboratoriyada ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi əsasən aşağıda adları qeyd edilən avadanlıqlarla həyata keçirilir:

DALE 40 Phototherapy Radiometer

Docking station Industrial Scientific DSX

FLUKE incubator analyzer