Akkreditasiya sahəsi

 

AZE TEST Təcrübə-Sınaq MMC-nin ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi laboratoriyasının

AKKREDİTASİYA  SAHƏSİ

 

Sıra

Sayı

 

 

Kalibrlənməsi aparılan

Ölçü Vasitələrinin (ÖV) adı, növü

 

 

ÖV-nin  klassifikato

r üzrə kodu

ÖV-nin metroloji göstəriciləriKalibrləmə

metodlarını müəyyən

edən

NS-nin şifri

 

Qeyd

ölçmə diapazonu

 

sinifi, dərəcəsi,

bölgü qiyməti, xətası

1234567
Kütlə ÖV
1Tərəzilər
1

 

Laboratoriya  tərəziləri17.060

42 7470

Diapazonlar:

0,0÷200 mq

200 mq÷1,0q

1,0q÷500,0q

500,0q÷1,0kq

1,0kq÷5,0kq

Xətalar:

±0,0050÷0,01mq

±0,0075÷0,025 mq

±0,0150÷5,00 mq

±0,7500÷10,00 mq

±1,5000÷40,00 mq

ГОС Т 8.520-84ГОCТ

24104-2001

 

1234567
2Hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrin ölçmək üçün tərəzilər:

– avtomobil;

– vaqon

17.060

42 7400

15t÷200t0,5 sinif üçün-±0,25%

1 sinif üçün-±0,5%

2 sinif üçün-±1,0%

ГОСТ 8.603-2003

ГОСТ 8.598-2003

3

 

Statik çəki tərəzilər     17.100

42 7453

orta sinif – 500e qədər

adi sinif – 200e yuxarı

 

±0,5e÷±1e

 

 

ГОСТ 8.453-82
4

 

Diskret çəki dozatorları17.060

42 7418

Diapazonlar:

50q qədər

50q÷15000q

 

Xətalar:

±0,09%÷±18%

±0,45q÷300q

 

ГОСТ 8.523-2004
 5Çəki daşları427480Diapazonlar:

 

1 mq ÷5 mq

1000-5000 kq

E2, F1, F2, М1, М2, М3.

1 mq-5 mq

±0,002÷±0,20 mq

10 mq-20 mq

±100÷ ±  500q

МИ 1747ГОСТ

7328-2001

Təzyiq, sərf və həcm ÖV

 

1234567
1Nümunəvi manometr0÷700 bar

 

φ = ± 0.4 %

φ = ± 0.05 %

 

МИ 2145-91.

МИ 2102-90.

2Nümunəvi vakuummetr-1÷0 barφ = ± 0.4 %

φ = ± 0.05 %

МИ 2102-90.
3Nümunəvi manovakuummetr-1÷100 barφ = ± 0.4 %

φ = ± 0.05 %

МИ 2102-90.
4Qeyd edən və özüyazan manometrlər0÷700 bar

 

φ = ± 1.5 %

φ = ± 2.0 %

МИ 2124-90.

 

5Elektrokontaktlı manometr-1÷100 barφ = ± 1.0 %

φ = ± 2.5 %

ГОСТ 13717-84.

 

6Məsafə manometri0÷10 barφ = ± 1.5 %ГОСТ 8.092-73.
7Əyriborulu  manometr0÷25 barφ = ± 1.5 %ГОСТ 8.092-73.
8Mikromanometr0÷1.0 barφ = ± 1.0 %ГОСТ 8.092-73.
9Təkər(şin) manometrlər50 KPa÷300 KPaφ = ± 1.0 %

 

ГОСТ 9921-81.
10Çıxış siqnalı ilə monometr,vakuummetr,

Dartıcı təzyiq ölçən, təzyiq ölçən pnevmatik

 

 

-1÷15 bar

φ = ± 1.0 %ГОСТ 8.053-73

 

 

 

 

 

1234567
11Çıxış siqnalı ilə manometr,vakuummetr,

manovakuummetr,

Dartıcı təzyiq ölçən, təzyiq ölçən unifisir elektrik (cərəyan)

-1÷15 barφ = ± 0.4 %ГОСТ 8.053-73
12 Mikromanometr

 

100÷4000 Paφ = ± 1.5 %ГОСТ 8.096-82.
13Oksigen manometr-1÷100 bar

 

φ = ± 1.5 %МИ 2102-90.
14Membranlı və civəli sfiqmanometrlər(tanometr)0÷1   0                                                                                                                   00 mm c. st.

 

φ = ± 1.0 %ГОСТ 6915-89

 

15Barometr600÷800 mm c.st.φ = ± 0.8 %

 

МИ 2102-90.
16Diferensial manometr0÷10 kqq/sm2

 

φ = ± 1.5 %

 

ГОСТ 18146

ГОСТ -8146-75

17Yanacaq paylayıcı kolonka          –40÷160 l/dəqiqəφ = ± 0.25 %

φ =± 1.0 %

 

 

МИ 1864-88.

МИ 2895-2004.

Yoxlama

metodikaları və vasitələri

M005-99

18Yağ paylayıcı kolonkaГОСТ 8.220-76.
19Elektromaqnitli  və pərli  sərfölçənlər 40000÷10000  m3 /saat 40000÷75000  m3 /saatφ = ± 0.1 % ÷ ± 2.5 %

 

ГОСТ 8.320-78.

ГОСТ 28723-90

20Kameralı sərfölçənlər0.55÷2000  mm2 /saniyəφ = ± 0.1 %

φ = ± 0.2 %

φ = ± 0.25 %

φ = ± 0.5 %

ГОСТ 8.451-81
21Porşenli boru qurğusuφ = ± 0.05 %МИ 2974-2006
22Anemometr0÷100 km/saatφ = ± 3.0 %ВНИИМ tərəfindən tərtib olunmuş metodika

 

 

 

 

1234567
23Avtoçənlər0÷2 m3

2÷5 m3

5÷10 m3 , 0÷40 m3

 

φ = ± 3.0 %

φ = ± 2.0 %

φ = ± 1.5 %,  φ = ± 1.0 %

ГОСТ 8.600-2011
24Ölçü qabları(metalik)0÷50 litr1-ci və 2-ci sinif

 

ГОСТ 8.600-2011
25Şüşə ölçü qabları0÷2 litr2-ci sinifГОСТ 8.400-80 
26Kolba0÷5000 ml1-ci və 2-ci sinifГОСТ 8.234-2013
27Yağlılıq  ölçən0÷1000 mlφ = ± 0.6 %ГОСТ 8.482-83
28Silindr,menzurka,stəkan5÷2000 ml1-ci və 2-ci sinifГОСТ 12738-67.
29Nümunəvi kolba,pipetka,

mikropipetka,büretka,

mikrobüretka

1÷100  sm3

0÷200  ml

0÷1000  μl

1-ci və 2-ci sinifГОСТ 8.234-77
30Su tutucusu0÷10  ml2-ci sinifГОСТ 8.100-73.
31Piknometr0÷250  ml1-ci və 2-ci sinifГОСТ 8.234-2013
32Üfuqi polad çənlərin həndəsi üsulla dərəcələnməsi0÷25 m3, 25÷200 m3ГОСТ 8.346-2000.
33Şaquli  polad çənlərin həndəsi üsulla dərəcələnməsi0÷100 m3 ÷ 50000 m3ГОСТ 8.346-2000.
34Dozator pipetka

Bir kanallı və çox kanallı

0.2mkl – 10 mlφ = ± (0.3 – 5.0) %

 

TS EN İSO 8655-2

TS EN İSO 8655-6

35Süni tənəffüs aparatı ±  10 dm3  /dəq .-dən    yuxarıφ = ± (0.4 – 5.0) %

 

ГОСТ 18856-81
36Perfuzo, infuzomat          0.5÷20 mlφ = ± 2.5 %

 

ГОСТ 18856-81
Radiotexniki və akustik  ÖV

 

1Universal ossilloqraflar

 

0÷350MHs

10µV÷300V

1nS÷1S

±4%

±0.6%

3×10-4T

ГОСТ 8.311-78
Elektrotexniki ÖV

 

 

 

Kalibratorlar

1234567
1

 

Sabit və dəyişən ampermetrlər, voltmetrlər, multimetrlər, ampertutqaclar, Ommetrlər, kombinə olunmuş cihazlar,  İnduktivlik, müqavimət, tutum (R,L,C) ölçən cihazlar, Yüksək tezlikli vattmetrlər 1.0-4.0 sinifli, dəyişən və sabit vattmetrlər, Universal rəqəm hesablayıcı voltmetrlər, diferensial rəqəmli voltmetrlər, sabit cərəyan üçün rəqəmli voltmetrlər, rəqəmli voltmetrlər, voltamperfazometrlər, sabit cərəyan qalvanometrlər,tezlik ölçənlər, qidalanma mənbələri Diapazonlar:

±0÷1025 V DC

0÷1020 V AC

0÷30A DC

0÷30A  AC

0÷1 QOm

1nF÷10mkF

1mQn÷10Qn

10 H÷100Mh

 

Xətalar:

±0,0025%

±0,035%

±0,005%

±0,06%

±0,004%

±0,25%

±0,0.5%

±0,0002%

 

ГОСТ 8.497-83

ГОСТ 8.118-85

ГОСТ 14014-91

 
2

 

Mexaniki və elektron saniyəölçənlər,taymerlər

 

Diapazonlar:

2*10-4 – 4*105 s

20mks

 

ГОСТ 8.423

ГОСТ 8.286

ГОСТ 8.129-99

3

 

Sürətölçənlər (Radarlar)Diapazonlar:

0÷225km/saat

 

±0,1km/saatГОСТ 50856-96
4Defibrilyatorlar50 OM

340 Coul

2880 V

0,0317%

0,2927%

 

ГОСТ 30324.4-9584
5Kardiominitorlar və EKQ0,125 Hs; 2,0 Hs; 2,5 Hs

30C – 420C

SpO2 30% – 100% kimi

 ± 1 %

± 0,40C

± 2 %

 

 СТБ 8010-99
1234567
6Elektrik təhlükəsizliyi testi PATTESTEK-M02
7Tibbi rengen aparatları0,1мкГ-10Гр

100mkР/s-20Гр

 

0,5%ГОСТ 26145-84
8Ultrasəs müayinə cihazlarını ölçən cihaz±2 ( ±20) mW

0 to 30 Watts

±3% + One CountEK-M03
9MRT cihazlarının yoxlanmasıT1 və T2 ədədləri

600 – 3600

EK-M04
10KT cihazlarının yoxlanmasıEK-M05
 

Mexaniki və həndəsi ÖV

1Yastı parallel sonluqlu uzunluq ölçü nümünələrinin tərtibat dəsti17.040.30

39 3265

h=15mm

h=10mm

h=2 və 5mm

0,3 mkm

0,15 mkm

0,15 mkm

ГОСТ 8.360-79
Optik ölçmə vasitələri
1

 

Qoniometrlər:

1.Qoniometr-spetrometr ГС-1

2. Qoniometr-spetrometr ГС-2

3. Qoniometr Г- 3

4. Qoniometr Г- 5

17.040.30

443100

L= 1800 – γ

 

 

± 5

 

ГОСТ 8.266-77
2Ölçmə mikroskopları:

 

 

37.020

443110

L= 100×200 mm

L= 150×75 mm

L= 100×50 mm

ГОСТ 8.003-83

 

3Ştangeтpərgarlar:

 

 

17.040.30

39 3310

 

L= 0 ÷ 125mmL= 0 ÷ 135 mm

L= 0 ÷ 150 mmL= 0 ÷ 160 mm

L= 0 ÷ 200 mmL= 0 ÷ 250 mm

L= 250 ÷ 800 mm

L= 320 ÷ 1000 mm

 

bölgü qiyməti

0,05 olanlara buraxıla bilənxəta:

± 0,05

bölgü qiyməti

0,1 olanlara isə±0,1

ГОСТ 8.113-85

 

1234567
4Daxiliölçənlər
5Mikrometrik daxilölçənlər17.040.30

39 3456

 

 

L= 50÷6000  mm

 

xətalar:

±4 mkm – ±90 mkm

 

ГОСТ 17215-71
 

6

 

İndikatorlu daxilölçənlər

 

17.040.30

39 4253

 

L= 50÷6000 mm

xətalar:

±4 mkm – ±90 mkm

ГОСТ 17215-71
 Mikrometrlər
1234567
L=200÷1800 mmbölgü qiyməti

e=0,01 mm

buraxıla bilən:

∆LN=∆Lnüm+m-0or

8Hamar mikrometrlər17.040.30

39 3410

39 3470

L= 0÷25 mm

L= 25÷600 mm

 

e= ±2,0 b.g

e=  ±6,0 b.g

 

МИ 782-85
9Mikrometrlər taxılan əlavələrlə17.040.30

39 3420

L= 0÷50 mm

L= 50÷350 mm

e= ±3÷ ±4

e= ±4÷±8

ГОСТ 4380-93 
1234567
10Saat tipli indikatorlar17.040.30

39 4215

39 4215

 

L= 0÷2 mm

 

 

L= 0÷2 mm

L= 0÷25 mm

0 dəqiqlik sinifi

∆2 – 10 mkm – ∆25 – 22 mkm

1 dəqiqlik sinifi

∆2  –  12 mkm

∆25  – 30 mkm

МИ 2192-92 
11Metal  ölçü xətkeşlər17.040.30

39 3631

 

 

L= 300  mm qədər

L= 2000 ÷ 3000 mm

buraxıla bilən:

± 0,10 mm

± 0,60 mm

 

МИ 2024-89 
12Səviyyə ölçənlər17.040.30

39 4420

39 4424

 

L= 100mm,

150mm,

200mm,

250mm,

bölgü qiyməti:

e=0,01; 0,02; 0,05; 0,10; 0,15 mm/m

buraxıla bilən xəta:

∆= ± 0,005; 0,006; 0,015; 0,030; 0,040

МИ 1532-86

ГОСТ 15982-70

 

 
13Ştativ və Dayaqlar:

C-Ι

Ш-ΙΙΙ

 

17.040.30

39 4351

39 4352

 

 

L= 0÷160 mm

L= 0÷200 mm

Yer dəyişməsi:

0,0002 mm

0,0100 mm

МИ 1673-87

 

 
1234567
14Nəzarət və yoxlama plitələri17.040.30

39 3550

39 3580

S= 250×250

S= 2500×1600

Dəqiqlik sinifi:

00, 0, 1

1, 2, 3

МИ 2007-89

 

 
15Hesablayıcı bəndlər:

 

17.040.30

39 4240

 

L= 0÷25mm

L= 300÷400mm

 

Bölgü qiyməti:

e= 0,002

∆= ± 0,012mm

ГОСТ 8.359-79 
1234567
16

 

 

 

Halqalar

 

39 4000

39 432

1-ci sinif

L= 2 ÷ 3 mm

L= 120÷ 160 mm

Meyillənmə:

± 0,5 mkm

± 1 mkm

МИ 2106-90
 

 

 

 

 

 

2-ci sinif

L= 2 ÷ 3 mm

L= 120÷160 mm

3-cü sinif

L= 2 ÷ 3 mm

L= 120 ÷ 160 mm

± 0,5 mkm

± 1,8 mkm

Meyillənmə:

± 1 mkm

± 4 mkm

1234567
717Ştangendərinlik ölçənlər:

 

17.040.30

39 3330

L= 0÷160

L= 0÷1000

Bölgü qiyməti:

e=0,05 və e=0,1

∆= ± 0,15 mm

МИ 965

МИ 2196-92

18Dişli-Linqli ölçü başlıqları

1)    1ИГ; 1ИГМ

 

 

 

2)    2 ИГ; 2 ИГМ

17.040.30

39 4222

 

L= ± 0,05mm

 

 

 

 

L= ± 0,10mm

e= 0,001

bölgü qiyməti ±30-a qədər

∆= ± 0,4 mkm

bölgü qiyməti ±30-dan çox olan ∆= ± 0,7 mkm

e= 0,002

bölgü qiyməti ±30-a qədər

∆= ± 0,8 mkm

bölgü qiyməti ±30-dan çox olan ∆= ± 1,2 mkm

ГОСТ 8.260-77
19

 

 

 

 

 

 

Yaylı ölçmə başlıqları:

1) ИГПВ

2) ИГПВГ

3) П

4) ИПМ

5) ИПМУ

6) ПР

17.040.30

39 4111

39 4121

39 4140

Ölçmə diapazonu:

1) L1= ± 4 mkm

6) L1= ± 25 mkm

Bölgu qiyməti

e1= 0,1 mkm

e1= 0,2 mkm

 

 

 

1234567
 

20

 

İndikatorlu dərinlik ölçənlər

 

17.040.30

39  4272

 

1. L= 0÷30 mm

2. L= 30÷100 mm

ГОСТ 7661-67
e= 0,01mm; ε= ±1 mkm

e= 0,01mm; ε= ±1,5 mkm

 

21Yoxlama xətkeşləri:

1) Polad

ЛД, ЛТ, ЛЧ, ШП, ШПХ, ШД,

2) Çuqun

ШМ, УТ,

3) Qranit

ШП-ТК, ШМ-ТК, УТ-ТК.

17.040.30

39 3581

L=0÷50mm        L=0÷500mmDəqiqkik sinifinə görə yol verilə bilən xətaГОСТ 8026-92
0 sinif

0,6 mkm

2,0 mkm

1 sinif

1,0 mkm

3,0 mkm

 

22Metroştoklar 

 

0÷4500 mmBütün şkala uzunluğunda ±2 mmГОСТ 8.247-204
22Ruletkalar0-20 m2 mmГОСТ 7502-98
23 

Metrələr

 

1 m

Taxta 1.5 mm

Metal 1.0 mm

МИ 1848-88
24Lotlu ruletkalar50 m2 mmГОСТ 7502-98
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bərklik ölçənlər

 

8….150 HB

95…..650HBW

±1.0 %

 

ГОСТ 23677-79

 

 

 

 

 

 

 

 

70 …93 HRA

25…100 HRB

20…70 HRC

±0.5 %
70….94 HRN 15

40…86 HRN 30

20…78 HRN 45

62…93 HRT 15

15….82 HRT 30

10…72 HRT 45

±0.66 %
8….2000 HV

 

±1.0 %
26Hidravlik Pres

Sınaq maşınları

Dartıcı maşınlar

Universal sınaq maşınları

 

 

0÷200 t± 2 % 

ГОСТ 8.136-74

 

 

27Sürət sayğacı20÷220 km/s± 2 %ГОСТ8.262-77
28Yapışqanlıq ölçən0÷120 ş.v.1.0 ş.v.Cihazın pasportunun 9-cu bölümünə uyğun
 

Temperatur ÖV

 

1234567
1

 

Mayeli şüşə termometrlər

 

         – 48 ÷ 650°C

 

 

 

0,1°C,     0,2 ºC,

5 °C       10 °C

 

 

ГОСТ 8.317-78

МИ 2966-2005

ГОСТ 8.279-78

ГОСТ 28498-90

QOST 8.250-77

1

 

2Manometrik termometrlər

 

-50 ÷ 600°CDəqiqlik sinfi 1, 1,5, 2,5%

 

ГОСТ8.305-78

ГОСТ4.156-85

3Bimetal Termometrlər

PakkensTB

-40 ÷ 300 °CDəqiqlik sinfi 1, 25%

 

ГОСТ 4.156-85
4Termotənzimləyicilər

 

0 ÷  50°C

0 ÷ 120°C

±1,5°CГОСТ 30815-2002
5Elektron termometrlər

Rəqəmli termometrlər

Dəqiq ölçmələr üçün civəli termometrlər. Nümunəvi ikinci dərəcəli aşağı temperatur üçün termoelektrik termometrlər. Temperatur siqnalizatorları

-40 ÷ 650 °C

 

 

 

 

 

 

±2°C

 

 

 

 

 

 

 

MИ – 2671-2001

ГОСТ 9871-75

QOST 30815-2002

ГОСТ 112-78

1234567
 

6

Pirometrlər

 

 

-40 ÷ +650°C

 

±1%ГОСТ 28243-96

ГОСТ 8.130-74

ГОСТ 8.335-96

7Termohiqrometr

 

-10 ÷ 60°C

0 ÷ 60 °C

±0.2°C

±0.5 ÷ 1 °C%

ГОСТ 4543-71

(Yoxlama metodikası AZENCO –AzTEST 2012-ci il)

8Psixrometr – hiqrometr

 

 

  0 ÷ 25°C

16 ÷ 42 °C

±0.2°C

±0.2°C

ГОСТ 166-89
  Fiziki –Kimyəvi və Optiki Fizika ÖV
1Şüşə areometrlər17.060

43 2000

650 ÷ 1840 kq/m3∆- bölgünün ən kiçik qiymətiГОСТ8.428-810-nisbi xəta ГОСТ

8481-81

2Distillə suyunun attestasiyası71.040.30

26 3842

5.4÷ 6.6pHГОСТ 6709-72ГОСТ

6709-72

3Lab. pH –metrlər ,ionometrlər71.040.30+20÷-20pH± 0.05pHMИ 1619-87

ГОСТ8.120-99

4Fotoelektrokolorimetr17.180.30

44 3400

0 ÷ 100%T±2%TMИ  1249-86

MИ  474-94

ГОСТ 8.298-78

5Spektrofotometr17.180.300 ÷ 100%T±2%TMИ  1249-86

MИ  474-94

ГОСТ 8.229-81

 

1234567
6Lüksmetr17.180.30

42 2400

0 ÷100000Lx

 

±3% LxMИ  1882-88

ГОСТ 8.014-72

ГОСТ

8.195-89

7Refraktometr11.040.70(1.3 ÷ 1.7)nD2*10-5nDMИ  1573-89

MИ  1574-86

8Şəkərlilik ölçən ,polyarimetr17.180.30

443700

 

-40 ÷ 130 0

±2 %MИ  8258

ГОСТ 8.258-77

 

9Spektrometr17.180.30(0 – 100)%±2 %ГОСТ 26874-86
10Nitrat ölçən0,001÷9999 mg/l± 5%MИ 1990-89
11Lab. Titratoru0÷20000 mkm± 3%MИ 13-74
12Turbidimetr , Bulanıqlıq analizatoru0–1000 NTU± 2 %MИ 1742-87
13Konduktometr

 

17.220.20

421522

Nisbi elektrik keciriciliyi

1-10-6 ÷ 200Sµ/m

±0.10 ÷ ±1.00%ГОСТ 8.292-84

 

14Tüstü ölçən17.060(0 – 25)%±0.3 %÷ 1 %  ГОСТ 8.234-77

 

15Qaz və maye xromatoqrafı71.040.40

42 1541

05*10-8 ÷ 5.0*10-12

Cıxış siqnalı 10mV Təmiz qaz və qaz qarışıqlarının mayelərin kəmiyyət tərkibinin təyini

±0.01%  ÷ 5.0%

(0 ÷ 100)%

ГОСТ 8.485-83

MИ 2402-97

16Avtomatik stasionar qazanalizedicilər71.060

42 1510

0÷100% həcmdə

0÷100% AAH

0÷100% AAHMИ 961. MИ807, MИ1565, MИ 889 ГОСТ 13320-81
17Dəm qazıanalizedici71.040.40Karbiratorlu mühərriklərin cıxış qazlarında dəm qazının təyini(CO  0÷10% həcmdə)±0.01%  ÷ 5.0 %

 

MИ 401

MИ1564

MИ1616

18Əl qazanalizatorları71.040.40Bütün növ alışma və partlayıcı qazların tərkibinin təyini (0÷100% 0÷100% AAH) həcmdə±0.01%  ÷ 4.2%

 

MИ 876

MИ B2.840.060

MП 267-97

MП.MH954-2006

19Alkotesterlər71.040.40Nəfəs yolunda alkaqolun təyini( 0 ÷ 1.5%)±2.01%  ÷ 20.0%

 

MП.MH 447-98 MП.MH 367-98
20Ultrasəsli defektoskoplar19.100

427610

0 ÷ 2500mm

0.6 ÷ 10MHz

±2.0%  ГОСТ 23667-85
21Ultrasəsli qalınlıqölçənlər19.100

427611

 

0 ÷ 1000mm0 ÷ 1.0%ГОСТ  8.113-85