Radiotexniki ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi

Radiotexniki və akustik ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi laboratoriyası öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericiliyinə, İSO və ГОСТ standartlarına əsaslanan metodikalara, Mərkəzin Nizamnaməsi və laboratoriyanın Əsasnaməsinə əsasən tənzimləyir. Radiotexniki və akustik ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi laboratoriyası dövrü olaraq ölçmə vasitələrinin yoxlanmasını (kalibrlənməsini) təmin edir.

Laboratoriyada aşağıda adları qeyd edilən cihazların kalibrlənməsi işləri mütəxəssislər tərəfindən yüksək dəqiqliklə həyata keçirilir :

1.Voltmetrləri kalibrləyən qurğular: B1-8;B1-9;
2.Sabit ; dəyişən cərəyan; impuls;selektiv universal voltmetrlər: B2;B3;B4;B7;
3.Ossilloqraflar: C1;C7;C8;X1; müşahidə edən(X1)
4.Ossilloqrafik kalibratorlar: И1;
5.Rabitəcihazları:П;Р5
6.Gücölənlər:M3;M5;
7. Ölçmə xəttləri:P1;P2;P3;P4;
8.Spektr analizatorları: CK4;
9.Amplitud modulyasiyasını ölçən cihazlar: C2;CK3; 10.Gücləndiricilər: У3;У5;У7;
11.Elektrovakkum və yarımkeçirici cihazların parametrlərini ölçən cihazlar: Л1;Л2; Л2;
12. Atteniyuator:D2 ;D3; D5;
13. Atteniyuatorları kalibrləyən qurğular;
14.Kompleks ölçü aparan qurğular(K2) ;
15. Tezlikölçənlər: Ч3;tezlik sintezatorları və bölücüləri(Ч6) ;
16. Fazölçənlər: Ф2;

Akustik ölçmə vasitələri :
1.İnteqrəedici səs-küy və vibrasiyaölçən ШИ-01B
2.Vibrasiyaölçənlər:BШB-003-M3;Oktava101B;101A;TV-100;CEL 320
3.Oktavalı süzgəclər: Ф3-1; ПФ-1;ОФ-101
4.Süni qulaq cihazları :УA-12M;4152;4153
5.Pistafon-kalibratorları:ПП-С1A ;РФ101С1А;РФ101;4220;4230;05000;5001

Laboratoriyada ÖV-nin kalibrlənməsi aşagıda göstərilən nümunəvi ölçmə vasitələri ilə həyata keçirilir:

1)Ч1-74; 7)B3-49; 13) Ф1-4; 19) D1-14/1;
2) Ч3-34A; 8) И1-9; 14) Я2М-21÷ Я2М-24; 20) CK6-10;
3) Ч3-54; 9) И1-11; 15) M3-51; 21) C6-11
4)B1-8; 10) И1-12 16) M3-56; 22) K2-34;
5)B1-9; 11) И1-14; 17) TRANSMILLE-3041; 23) K2-38 və s.
6)B1-16; 12) И1-15; 18) TRANSMILLE-8081;