“Neft-Qaz və Neft-Kimya MSO”nın akkreditasiya sahəsi

 “AZE TEST Təcrübə-Sınaq ”MMC “Neft-Qaz və Neft-Kimya Məhsullarının Sertifikatlaşdırma Orqanı”nın akkreditasiya sahəsi

 

Sıra sayı

 

 

Məhsulun (xidmətin ) adı

 

Məhsulun (xidmətin) kodu (MK )

1Xam neft

Neft və bituminoz minerallardan hasil edilən xam neft

Azkükürdlü xam neft (tərkibində 0,6%-ə qədər kükürd olan)

Kükürdlü xam neft (tərkibində 0,6-1,8%  kükürd olan)

Çoxkükürdlü xam neft (tərkibində 1,8 %-dən çox kükürd olan )

 

               06.10

06.10.10

06.10.10.10

06.10.10.20

06.10.10.30

 

 

2Təbii qaz, mayeləşdirilmiş və ya

qaz halında

Təbii qaz,mayeləşdirilmiş və ya qaz halında

Təbii qaz,mayeləşdirilmiş

Təbii qaz,qaz halında

Neft yataqlarının qazı (səmt qazı)

 

Qaz kondensatı

 

06.20

06.20.10

06.20.10.10

06.20.10.20

06.20.10.30

 

06.20.10.40

3Koks sobasının məhsulları

 

19.10
4Emal edilmiş neft məhsulları19.20
5Mühərrik yanacağı (benzin), o cümlədən aviasiya benzini

Aviasiya benzini

Avtomobil benzini

Aİ-98

Aİ-96

Aİ-95

Aİ-92

Aİ-80

Aİ-76

 

19.20.21

19.20.21.10

19.20.21.20

19.20.21.21

19.20.21.22

19.20.21.23

19.20.21.24

19.20.21.25

19.20.21.26

 

6Benzin tipli reaktiv yanacaqlar             19.20.22
7Yüngül neft məhsulları,yüngül distillatlar (başqa kateqoriyaya aid edilməmiş)

Xüsusi benzinlər ,uayt-spirit

Nafta (ilkin emal benzini)

19.20.23

19.20.23.11

19.20.23.12

8Kerosin (ağ neft)19.20.24.00
9Ağ neft tipli reaktiv yanacaq19.20.25.00
10Qazoyllar (dizel yanacağı)

Yay dizel yanacağı

Qış dizel yanacağı

Məişət soba yanacağı

19.20.26

19.20.26.10

19.20.26.20

19.20.26.30

11Digər qruplara daxil edilməyən neftin krekinqindən alınan orta fraksiya məhsulları ,neftin orta distilyatları19.20.27.00
12Digər qruplara daxil edilməyən neft yanacağı:

Yanacaq mazutu, gəmilər üçün

Yanacaq mazutu,sənaye üçün

Mühərrik yanacağı

Mühərrik yanacağı  DT

Mühərrik yanacağı  DT (orta və az dövrlü mühərriklər üçün )

Mazutlar

 

 

19.20.28

19.20.28.10

19.20.28.30

19.20.28.40

19.20.28.50

19.20.28.60

19.20.28.90

 

13Sürtkü neft yağları ; ağır distillatlar (başqa kateqoriyaya aid edilməmiş)

Mühərrik yağları

Hidravlik yağlar

Sənaye yağları

Elektroenergetika yağları

Transmissiya yağları

Kompressor və turbin yağları

Texnoloji yağlar

19.20.29

19.20.29.10

19.20.29.20

19.20.29.30

19.20.29.40

19.20.29.50

19.20.29.60

19.20.29.70

14 

Propan və butan ,mayeləşdirilmiş

 

 

19.20.31.00

15Etilen ,propilen ,butilen,butadien və digər neft qazları və ya qaz halında olan karbohidrogenlər,təbii qaz istisna

olmaqla

Mayeləşdirilmiş etilen

Mayeləşdirilmiş propilen

Propan-propilen

Mayeləşdirilmiş butilen

Butan-butilen

Mayeləşdirilmiş butadien

Hidrogen tərkibli qazlar

 

19.20.32

19.20.32.10

19.20.32.11

19.20.32.12

19.20.32.30

19.20.32.31

19.20.32.40

19.20.32.50

 

16Naften (neft) turşularının distillatı

Yüngül fleqma

19.20.42.70

19.20.42.90

17Neft koksu; neft bitumu və neft məhsullarının digər qalıqları

 

 

19.20.42
18Vazelin (petrolatum), bərk parafin; neft parafini və digər mum və parafinlər

 

19.20.41
19Emal edilmiş neft məhsullarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları19.20.99.00
20Sənaye qazları

Sənaye qazları, hidrogen, arqon, təsirsiz (inert) qazlar, azot və oksigen, miks markalı qarışıqlar

 

 

20.11

20.11.1

21Boyaq maddələri və piqmentlər

 

Boyaq maddələri və piqmentlər, taninlər və ya boyayıcı ekstraktlar, bitki və ya heyvan mənşəli boyaq maddələri universal rəngləndiricilər

 

Sintetik üzvi boyaq maddələri və onların əsasında alınan məhsullar ; flüoresent cilalayıcı amillər və

ya lüminofor şəklində istifadə edilən sintetik üzvi maddələr;boyayıcı laklar və onların qatışıqları.

Dispers boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar

Turşu boyaq maddələri və əsasları

Əsaslı boyaq maddələri  və onların əsasında qatışıqlar

Vasitəsiz boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar

Ağardıcı kimi istifadə edilən sintetik üzvi maddələr

Boyaq lakları

 

20.12

 

 

20.12

 

 

20.12.21

20.12.21.10

20.12.21.20

20.12.21.30

20.12.21.40

20.12.21.60

20.12.2170

22Sair əsas qeyri-üzvi kimyəvi maddələr20.13
23Distillə edilmiş su20.13.52
24Metal halogenidləri, hipoxloritlər, xloratlar və perxloratlar20.13.3
25Sulfidlər, sulfatlar, nitratlar, fosfatlar və karbonatlar20.13.14
26Sair əsas üzvi kimyəvi maddələr

 

20.14
27Gübrələr və azot birləşmələri

 

20.15
28İlkin formada plastik kütlələr

 

20.16
29İlkin formada sintetik kauçuk

 

20.17
30Pestisidlər və sair aqrokimyəvi məhsullar

 

20.20
31Pestisidlər və sair aqrokimyəvi məhsullar20.20.1
32Dezinfeksiyaedici vasitələr20.20.14
33Boyaqlar, laklar və oxşar örtüklər, mətbuat boyaqları və mastikalar20.30
34 

Sabun və yuyucu vasitələr, təmizləyici və cilalayıcı preparatlar

Sabun,yuyucu və təmizləyici maddələr

Sabun və sabun kimi istifadə edilən üzvi səthiaktiv maddələr və preparatlar

Yuyucu maddələr

 

 

 

20.41

20.41.3

20.41.31.00

20.41.32.00

35Ətriyyat və ya otağın dezodorasiyası üçün vasitələr20.41.41
36Ayaqqabı, mebel, döşəmə, minik avtomobillərinin kuzovları, şüşə və ya metal üçün cilalayıcı maddə və kremlər20.41.43
37Təmizləyici pasta və tozlar və sair təmizləyici maddələr20.41.44
38Şampunlar

 

20.42.16.30
39Diş protezləri üçün fiksasiyaedici tozlar da daxil edilməklə, ağız boşluğunun və dişlərin gigiyenası üçün vasitələr20.42.18
40Yapışqanlar

 

20.52
41Efir yağları

 

20.53
42Digər qruplara daxil edilməyən sair kimyəvi məhsullar

 

20.59
43Sürtkü materialları

 

 

20.59.41.00
44Hidravlik əyləc mayeləri ; antifrizlər və buz bağlamasına qarşı maddələr

 

 

20.59.43.00
45Süni və sintetik liflər

 

20.60
46Rezin məmulatları, rezin şin və təkər, kamerlər; bərpa edilmiş protektorlar22.1

22.11

47Rezin şin və təkər, kamerlər, bərpa edilmiş protektorlar

 

22.11
48Sair rezin məmulatları

 

22.19
49Ebonitdən başqa, rezin borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar22.19.30
50Ebonitdən başqa, rezindən geyim əşyaları və onun aksessuarları22.19.6
51Məsaməli rezindən başqa döşəmə örtükləri və ayaqaltıları22.19.72
52Plastik kütlədən məmulatlar (polietilen, polipropilen, polistirol, polivinilxlorid, polietilentereftalat)22.2
53Plastik lövhələr, zolaqlar, borular və profillər

 

22.21
54Plastik kütlədən qablaşdırma məmulatları

 

22.22
55Plastik kütlədən tikinti məmulatları

 

22.23
56Sair plastik kütlə məmulatları22.29
57Təbəqə şüşə23.11
58Formalaşdırılmış və emal edilmiş təbəqə şüşələr23.12
59İçiboş şüşələr23.13
60Şüşə lifi23.14
61Texniki şüşə məmulatları da daxil edilməklə sair şüşə məmulatları23.19
62Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-metal mineral məmulatlar23.99